To contact Donor Network, please complete our contact form.

Headquarters

Donor Network West – Northern California

12667 Alcosta Blvd., Suite 500
San Ramon, CA 94583

Điện thoại: 925.480.3100
Español: 800.588.0024
Fax: 925.480.3101

[email protected]

Donor Network West – Northern Nevada

5440 Reno Corporate Drive
Reno, NV 89511

Điện thoại: 775.825.7700
Fax: 775.825.7703

[email protected]

Các Văn phòng Khu vực

Fresno Office

6721 N. Willow Ave.
Suite 104
Fresno, CA 93710

Điện thoại: 559.226.9002
Fax: 559.432.4139

San Jose Office

175 N. Jackson Ave.
Suite 210
San Jose, CA 95116

Stockton Office

5250 Claremont Ave
Suite 242
Stockton, CA 95207

Trung tâm Lâm sàng

4550 Norris Canyon Rd.
Suite 100
San Ramon, CA 94583

Department Contacts

Chương trình Chăm sóc Gia đình Người hiến

Gwenn Silva
Quản Lý viên của Chương trình Chăm sóc Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3159

Ann McConville
Bảo hộ viên của Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3203

Kathy Clark
Bảo hộ viên của Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3170

Megan Bondy
Bảo hộ viên của Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3176

Tham vấn Truyền thông

Stephanie Torralva
[email protected]
925.480.3400

Nghiên cứu

Ahmad Salehi, M.D., Ph.D.
Giám đốc Chương trình Nghiên cứu
[email protected]

Nghề nghiệp

[email protected]

Programs and Events

[email protected]

Thiện nguyện viên

[email protected]