Xin đánh vào địa chỉ email của quý vị, để chúng tôi có thể hồi đáp quý vị.

Trụ Sở Chính Donor Network West

Donor Network West
12667 Alcosta Blvd.
Suite 500
San Ramon, CA 94583

Điện thoại: 925.480.3100
Español: 800.588.0024
Fax: 925.480.3101

[email protected]

Các Văn phòng Khu vực

Fresno Office

6721 N. Willow Ave.
Suite 104
Fresno, CA 93710

Điện thoại: 559.226.9002
Fax: 559.432.4139

Nevada Office

1495 Ridgeview Dr.
Suite 90
Reno, NV 89519

Điện thoại: 775.825.7700
Fax: 775.825.7703

San Jose Office

175 N. Jackson Ave.
Suite 210
San Jose, CA 95116

Stockton Office

5250 Claremont Ave
Suite 242
Stockton, CA 95207

Trung tâm Lâm sàng

4550 Norris Canyon Rd.
Suite 100
San Ramon, CA 94583

Chương trình Chăm sóc Gia đình Người hiến

Gwenn Silva
Quản Lý viên của Chương trình Chăm sóc Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3159

Ann McConville
Bảo hộ viên của Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3203

Kathy Clark
Bảo hộ viên của Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3170

Megan Bondy
Bảo hộ viên của Gia đình Người hiến
[email protected]
925.480.3176

Tham vấn Truyền thông

KPS3
PR Firm
[email protected]
925.480.3400

Nghiên cứu

Ahmad Salehi, M.D., Ph.D.
Giám đốc Chương trình Nghiên cứu
[email protected]

Nghề nghiệp

[email protected]

Các Sự kiện

[email protected]

Thiện nguyện viên

[email protected]